home Hlavní menu šipka Provozní řád

Fitness Spektrum
Komenského 63,

543 01 Vrchlabí

PROVOZNÍ ŘÁD

FITNESS SPEKTRUM

 

Vydal: zpracovatel

Číslo revize: 00

Datum: 1.4.2019      Stránka 1 z 2

 

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Fitness Spektra (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra.

Údaje o zařízení:

a) Název, adresa

Fitness Spektrum

Komenského 63, 543 01 Vrchlabí

b) Provozovatel:

Karel Grossmann, Slovanská 73, Vrchlabí, PSČ: 543 01

IČO: 87124734, DIČ: CZ8107073447

c) Provozní doba provozovny:

           

Pondělí - pátek

7:00 – 20:00

 

Sobota, neděle 

8:00 – 12:00

15:00 –19:00

           

Informace o službách:

 

a) Služby v oblasti volnočasových fitness aktivit:

- Kardio zóna

- Posilovna

- Funkční zóna

- Aerobní sál

- Osobní a kondiční trenérství

- Výživové poradenství

b) Prodej nápojů, cereálních a energetických tyčinek a doplňků stravy:

a) Výroba a prodej studených nápojů

b) Výroba teplých nápojů

c) Prodej doplňkového potravinářského sortimentu

I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II. PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

1. Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

 

2. Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Fitness centra https://www.fitness-spektrum.cz/  a vývěskami v prostorách Fitness centra.

3. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na recepci a na internetových stránkách Fitness centra https://www.fitness-spektrum.cz/.

 

4. Provozovatel pořádá ve Fitness centru cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách Fitness centra / http://www.fitness-spektrum.cz/. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduje.

 

5. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci Fitness centra anebo z předplatného prostřednictvím kreditního účtu. V případě platby prostřednictvím kreditního účtu návštěvník uhradí předem na účet Fitness centra finanční částku, a to formou hotovostní platby na recepci Fitness centra anebo bezhotovostním převodem. Služby Fitness centra může návštěvník v takovém případě čerpat až po připsání uhrazené částky na účet Fitness centra (rychlost převodu závisí na finančním ústavu návštěvníka). Aktuální stav kreditního účtu se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášením do on-line rezervačního systému (viz níže)

 

6. Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty je zde možnost využití on-line rezervačního systému na internetových stránkách Fitness centra / https://rezervace.fitness-spektrum.cz/ /, kde najdete také Přesné znění pravidel pro vytváření a rušení rezervací. Neomluvenou hodinu je klient povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z příslušné permanentky.


7. Registrací v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Fitness centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

 

 

III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1. Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.

2. Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi (nikoli bos) a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory FITNESS SPEKTRUM.

3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.

4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

6. Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.

8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.

9. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

10. V prostorách Fitness centra, ale v ostatních prostorách budovy, platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Ve sportovních částech Fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v nádobách tomu určených. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

11. Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Fitness centra bez náhrady vyvedeny. Do Fitness centra platí zákaz vstupu zvířat.

12. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu FITNESS SPEKTRUM se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte a třetích osob i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 14 let. Je-li mladší (7 – 13 let), je mu vstup do posilovny a cvičení povoleno pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.


13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 14 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 14 let ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod.

  1. 14. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu. 
  2. 15. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku a místa potřísněna potem papírovým ručníkem s desinfekcí. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v kardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce.
  3. 16. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 100,- Kč  jako náklad na výměnu zámku.

17. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste opouštěli prostor fitness centra nejpozději v čas, ohraničený provozní dobou.

18. Tento Provozní řád je platný od 1.4.2019

19. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách Fitness centra / http://www.fitness-spektrum.cz/ / a na vývěsce v prostoru recepce.

 

 

Rychlý kontakt

Otevírací dobaOtevírací doba

Po-Pá 7-20
So-Ne 8-12 15-19
svátky 1. a 8.5. 7-20 hod

 

TelefonTelefon na recepci

702 285 490

Kontaktní formulářMáte nějaké dotazy?
kontaktní formulář

Aktuality další aktuality

29
03

Velikonoční svátky

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o otevírací době našeho fitness centra během Velikonoc. Na Velký pátek plánujeme provozovat centrum v běžných otevíracích hodinách 7-20 a na ...

01
01

Nový ceník služeb

Vážení klienti, S úctou Vám oznamujeme, že od 1. ledna 2024 jsmeprovedli aktualizaci ceníku našich služeb. Tato změna byla nevyhnutelná z důvodu stoupajících nákladů na provoz a ...